سیزدهمین نشست تخصصی شورای معاونین مرهم جهت بررسی سفر دزفول با جناب آقای دکتر رحمت اله حافظی، مدیر گروه محترم طبّ فیزیکی و توانبخشی موسسه ملی مرهم

Share: