الهه آئینی

مدیر پیگیری‌های ویژه

حوزه مدیرعامل

aeini@marhamportal.ir

تحصیلات

کارشناسی ارشد محیط زیست – دانشگاه تهران

سوابق

فعالیت با عنوان محقق در بخش زیست محیطی مستند نگاه به ایران
مدیر اجرایی برگزاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
مشارکت در برگزاری نشست مردم، اکولوژی
و اقتصاد مقاومتی با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
مشارکت در برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویی
عضو دانشجویی شورای مرکزی سازمان دانشجویان شعبه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

Share: