دکتر امین الله نیک اقبالی

بازرس عالی

عضو هیئت امنا و مدیره

رزومه

استاد تمام گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکان ایران
عضو مجمع تخصصی آکادمی چشم پزشکان آمریکا
عضو مجمع تخصصی آکادمی چشم پزشکان آسیا – اقیانوسیه

Share: