دکتر احمد اقبالی زارچ

عضو هیئت امنا

رزومه

دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سابقه حضور در ۱۹ سفر مناطق محروم کشور
انجام بیش از ۱۸۰۰ عملیات بیهوشی رایگان در بیمارستان های مختلف کشور

Share: