دکتر سید ضیاء هاشمی

عضو هیئت امنا

رزومه

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران
ریاست گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
عضویت در کمیسیون تخصصی شورای عتف و عضویت در کمیسیون اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدیر عامل خبرگزاری ایرنا

Share: