محمد امین باقری 
۱۳۶۹ – یزد

مشاور اجرایی موسسات عمومی غیردولتی
مشاور ارشد خدمات مالی و امور بیمه
عضو هیئت مدیره سیمان ایران سمنت
 مبدع طرح‌های نوین ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران

 تحصیلات
کارشناسی مهندسی شیمی – دانشگاه تهران

 مهارت‌های تخصصی
شبکه‌سازی اجتماعی

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی