صبا کرم
۱۳۷۱ – کرمانشاه 

تسهیل گر اجتماعی

 تحصیلات
دکتری داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سوابق
مسئول گروه‌های پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا(ع)  از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
مسئول کارگروه بهداشت و درمان گروه‌های جها‌دی بسیج دانشجویی از  ۱۳۹۵ 
نماینده گروه‌های جهادی پزشکی در دیدار با مقام معظم رهبری و تشکل‌های دانشجویی در رمضان ۱۳۹۴

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی