سایت شماره یک ۲۰ واحد
سایت شماره دو ۲۰ واحد
سایت شماره سه ۳۶ واحد
سایت شماره چهار ۱۴ واحد
سایت شماره پنج ۶ واحد