این صفحه محلی برای دریافت ایده‌های شما درباره سلامت اجتماعی، مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت، راه‌های نوین آموزش و فرهنگ‌سازی سلامت و به طور کلی هر موضوعی که بتواند به ارتقای سطح توسعه فرهنگی بیانجامد و برای امور اجتماعی راهگشا باشد. قطعأ این مطالب می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به کمک مرهم بیاید.
نظر به اهمیت تعامل و هم افزایی، از هر گونه ایده و مشارکت شهروندان و هموطنان عزیز صمیمانه استقبال می‌شود.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .