شهربازی سر پوشیده
پارک آبی سرپوشیده
سالن ماساژ (تن آرام)
سالن آب درمانی
گرمابه سنتی
نوش کده (دمنوش‌های گیاهی و دارویی)