MarhamPortal

MarhamPortal

پیگیری ثبت اطلاعات بیمار

راهنما

برای اطلاع از وضعیت ابیمار ثبت شده اول کد پیگیری 5 رقمی که در زمان ثبت نام به شما اعلام شده و شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید را به همراه کد فایلی که در صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.
پس از نمایش اطلاعات ابیمار ثبت شده، در صورت درخواست حذف ملک، دکمه «درخواست حذف» را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط راهبر وب سایت، اطلاعات ابیمار شما حذف می گردد.

بازیابی اطلاعات بیمار


شما می توانید اطلاعات ابیماری خود را تغییر دهید.
دقت نمایید تغییر اطلاعات منجر به خروج اطلاعات از وب سایت می شود و تا زمانی که راهبر وب سایت اطلاعات شما را تایید ننماید، اطلاعات ابیمار در وب سایت نمایش داده نمی شود.