MarhamPortal

MarhamPortal

ثبت اطلاعات بیمار

ثبت اطلاعات برای درخواست جراحی در سفر درمانی مرهم

سفر درمانی فعالی وجود ندارد در حال حاضر سفر درمانی فعالی برنامه ریزی نشده است، لطفا در زمان دیگری مراجعه یا از طریق رسانه ها اخبار برنامه سفرهای درمانی را پیگیری نمایید.